Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vende Vakant

Vende Vakant

Në këtë hapësirë do të gjeni shpalljet për vënde vakante në Gjykatat e Shqipërisë.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 18.09.2015 vendosi:


- Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet
Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, "Për funksionin drejtuese në gjykata", të paraqesin brenda datës 19 tetor 2015, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse.
Të gjithë të interesuarit, për më tepër informacion lidhur me procedurat, dokumentacionin dhe kriteret e pranimit, mund të vizitojnë faqen zyrtare të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në adresën www.kld.al , në rubrikën "Korniza ligjore", si dhe rubrikën "Vende vakante".

KLD, 18.09.2015

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë;

- Shpalljen e 1 (një) vendi vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec.

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 82, datë 16.07.2015, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldNjoftim i Këshillit të Lartë të Drejtësisë
Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:
- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

logo-kldKëshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

logo-kld

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Faqe 3 nga 3