Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

DEKLARATË PËR DHËNIE PËLQIMI PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM