Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Njoftim 06.12.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë

Bulevardi “Zog I”, Tiranë.            Tel: +355 4 2259817, Fax: +355 4 2259822                                     www.kld.al

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, mbështetur në nenin 146 të Kodit Zgjedhor, njofton publikisht se ditën e premte, datë 9 dhjetor 2016, ora 18.00, pranë ambjenteve të tij, në adresën Bulevardi “Zog I”, do të organizohet hedhja e shortit për përzgjedhjen e Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë.

Shorti është i hapur dhe me prani të publikut, përfaqësuesve të partive politike, koalicioneve dhe të medias.