Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Korniza Ligjore

Korniza Ligjore

Në këtë hapesire do të gjeni ligje dhe akte nenligjore ku ne te cilat bazohet dhe lidhet veprimtaria e Këshillit të Lartë të Drejtësisë.

Nënkategori

Sistemi i Vlerësimit

Sistemi i Vlerësimit

Në këtë hapësirë mund të konsultoheni me aktet normative që rregullojnë sistemin e vlerësimit të gjyqtarëve, si dhe anekset përkatëse.

Shiko artikujt ...