Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Mesazh sensibilizues

Deri në Qershor 2015, Sistemi i Regjistrimit Dixhital Audio është plotësisht funksional në 33 gjykata gjithsej të shkallës së parë dhe të apelit në Republikën e Shqipërisë. Ndërkohë, me ndihmën e projektit USAID JuST po punohet me kalendar të mirëpërcaktuar për shtrirjen e tij edhe në 5 gjykatat e tjera.

 

GJYKATAT KU ËSHTË SHTRIRË SISTEMI I REGJISTRIMIT DIXHITAL AUDIO NË SHQIPËRI

ALBANIAN COURTS WITH DIGITAL AUDIO RECORDING

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë / Lezha District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë / Korça District Court

Gjykata e Apelit Korçë / Korça Appellate Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës / Durrës District Court

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda / Serious Crimes Appellate Court

Gjykata e Apelit Durrës / Durrësi Appellate Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë / Kavaja District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec / Pogradeci District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër / Dibra District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat / Mati District Court

Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda / Serious Crimes First Instance Court

Gjykata e Apelit Tiranë / Tirana Appellate Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan / Elbasani District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë / Kruja District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin / Kurbini District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale dhe ajo Civile /
Tirana District Court, Criminal and Civil Divisions

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat / Berati District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier / Fieri District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë / Lushnja District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë / Vlora District Court

Gjykata e Apelit Vlorë / Vlora Appellate Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë / Saranda District Court

Gjykata e Apelit Gjirokastër / Gjirokastra Appellate Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër / Gjirokastra District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet / Përmeti District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë / Puka District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë / Tropoja District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës / Kukësi District Court

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër / Shkodra District Court

Gjykata e Apelit Shkodër / Shkodra Appellate Court

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë / Tirana First Instance Administrative Court

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Korçë / Korça First Instance Administrative Court

 

 

Në kuadër të e një fushate ndërgjegjësimi më poshte mund të shikoni spotin sensibilizues për regjistrimin audio të proceseve gjyqsore në kuadrin e nje granti nga projekti JuST per Qendrën ALTRI.

Media