Vendim Nr.83 datë 5.06.2019

PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMINE KUSHTEVE DHE KRITEREVE PËR SECILIN KANDIDAT PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019-2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 32 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin nr.75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, në propozimin e Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, për numrin e kandidatëve që do t’i caktohen secilit anëtar të këtij Komisioni, si dhe pas procesit të shortit,

VENDOSI:

1. Caktimin e relatorit për verifikimin e kushteve dhe kritereve për secilin kandidat për në Programin e Formimit Fillestar të Shkollës së Magjistraturës në vitin akademik 2019-2020, si më poshtë:

 1. Albert Keraj                Relator z. Alban Toro;
 2. Vladimir Çjapi           Relator znj. Marçela Shehu;
 3. Ledio Sali                   Relator z. Alban Toro;
 4. Glidiola Bregu           Relator z. Ilir Toska;
 5. Dorina Stroka             Relator z. Alban Toro;
 6. Klarent Demiri            Relator z. Alban Toro;
 7. Suada Kurti                 Relator znj. Marçela Shehu;
 8. Orgent Nazaj               Relator z. Alban Toro;
 9. Edison Tatoshaj          Relator z. Alban Toro;
 10. Eduart Qehaja            Relator znj. Marçela Shehu;
 11. Sokol Mara                  Relator znj. Marçela Shehu;
 12. Albana Misja              Relator znj. Marçela Shehu;
 13. Megi Strakosha          Relator z. Alban Toro;
 14. Rudi Laze                 Relator znj. Marçela Shehu;
 15. Nertil Dushku            Relator z. Alban Toro;
 16. Elton Frashëri             Relator znj. Marçela Shehu;
 17. Ina Bajramaj               Relator znj. Marçela Shehu;
 18. Dajana Ndreja            Relator z. Ilir Toska;
 19. Dejvi Çelçima           Relator znj. Marçela Shehu;
 20. Aurora Alimadhi        Relator z. Ilir Toska;
 21. Ardiola Çela               Relator z. Alban Toro;
 22. Elis Dine                    Relator z. Ilir Toska;
 23. Emin Lusha                 Relator znj. Marçela Shehu;
 24. Ermelinda Fejzo          Relator znj. Marçela Shehu;
 25. Eva Hysko                 Relator z. Ilir Toska;
 26. Emirjana Dimo           Relator z. Ilir Toska;
 27. Gentiana Shukullari    Relator z. Alban Toro;
 28. Lirëza Sinollari            Relator z. Alban Toro.

Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR