Vendim Nr.84 datë 5.06.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Këshilli i Lartë Gjyqësor bazuar në nenet 4/3, 147/1, 147/a, pika 1 germa “a” të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në nenet 2 e 89 të ligjit nr.115/2019 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” në vendimin nr.30, datë 14.02.2019 të Këshillit të Lartë të Gjyqësor që miratoi projektvendimin “Për rregullat dhe procedurat e caktimit të gjyqtarit për gjykimin e një çështjeje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër, të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përhershme” në rastet kur skema e delegimit dhe transferimi i përkohshëm janë të pamjaftueshme për t’iu përgjigjur nevojave aktuale të gjykatave, pasi shqyrtoi relacionet dhe propozimin e Komisionit për Zhvillimin e Karrierës si dhe organizoi shortin, në përfundim të tij,                                                                                                                                              

V E N D O S I :

  1. Të caktojë gjyqtarët për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykatat në nevojë si vijon:

GJYKATA E APELIT{...}

1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: {...}, {...}, {...}, {...}dhe {...}; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 109/b/1 e 28/4, 238 e 28/4, 152/1, 278/2, 333/a/1, 334/1 të Kodit Penal.

Gjykata e Apelit {...}

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}; i kallëzuar: {...}; i dëmtuar: {...}; me objekt: “Pushimi i procedimit penal”.

2. Gjyqtari i Gjykatës së {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor {...}kallëzues (viktima): {...}; me objekt: “Pushim i procedimit penal nr.378, datë 20.02.2018 të regjistruar për veprën penale të “Mashtrimit”, parashikuar nga neni 143 i Kodit Penal”.

Gjykata e Apelit{...}

1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit {...}, {...} (relator), {...}dhe {...}, caktohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit {...}, çështjen penale me kërkues: Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}; me objekt: “Pushim çështje penale”.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}

1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, {...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me ankues{...}; kundër: Prokuroria e Rrethit Gjyqësor{...}; me objekt: “Kundërshtim vendimi sekuestrimi të datës {...}të prokurorit {...}, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}”.

2. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}{...}, caktohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor {...}, çështjen penale me ankues: {...}Gjyqësor {...}; me objekt: “Kundërshtim vendimi nr. {...} prot., datë {...}të prokurorit {...}për sekuestrimin e dosjes përmbarimore {...}, datë {...}, regjistruar në referim të urdhërit të ekzekutimit nr. {...} akti, datë {...}të lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor {...}lidhur me titullin ekzekutiv Kontratë Kredie me Kufi nr. {...}rep. nr. {...} kol, datë {...}”.

  1. Një kopje e vendimit t’i njoftohet Kryetarit të Gjykatës në nevojë dhe gjyqtarëve përkatës të caktuar për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në një gjykatë tjetër.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR

KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR