Vendim Nr.280 datë 10.12.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR MEDIAT

Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 91 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”,

V E N D O S I :

 

  1. 1.Caktimin e gjyqtarëve të mëposhtëm, në pozicionin e Gjyqtarit për Mediat, për çdo juridiksion apeli:

Vojsava Osmanaj        -           juridiksioni i Apelit Shkodër

Edlira Petri                  -           juridiksioni i Apelit Tiranë

Desart Avdulaj            -           juridiksioni i Apelit Durrës

Klodiana Gjyzari         -           juridiksioni i Apelit Vlorë

Etleva Temo                -           juridiksioni i Apelit Korçë

Enton Dhimitri            -           juridiksioni i Apelit Gjirokastër

Lindita Sinanaj            -          juridiksioni i Apelit Administrativ

Saida Dollani              -          juridiksioni i Apelit për Krime të Rënda / për gjykimin e                                                       veprave penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit.

 

 

  1. 2.Gjyqtaripër Mediatpërfiton një trajtim financiar 5%, shtesë page, mbi pagën bruto fillestare të tij.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR