Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Vendim Nr. 27, datë 9.02.2018

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Këshilli i Lartë i Drejtësisë,mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë,në nenin 160 pika 1, gërma “f” dhe nenin 174 “aktet nënligjore”, pika 6 të ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin nr.319, datë 03.05.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për kriteret dhe mënyrën e delegimit të gjyqtarëve për shqyrtimin e një çështjeje gjyqësore”,                                                                                                                                              

V E N D O S I :

 1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Shkodër, Aleks Nikolli, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me ankues: Brajan Subashi; me objekt: Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Shkodër, Vojsava Osmanaj, Aleks Nikolli dhe Marina Rraboshta, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Durrës, çështjen gjyqësore me ankues: Agim Elezi; me objekt: Kundërshtim i vendimit të mosfillimit të procedimit penal.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi, Iliba Bezati dhe Nazmi Troka, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Eduart Sallaku; i akuzuar për: Moskallëzim i krimit.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Vlorë, Sokol Ngresi, Skënder Damini dhe Petrit Aliaj, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Foto Qano; të paditur: Tase Qano, etj; me objekt: Pjesëtim pasurie në bashkëpronësi (kërkesë për përjashtim gjyqtari).
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit Durrës, Arben Vrioni, Anita Mici dhe Valbon Çekrezi, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Lulëzim Shala; i akuzuar për: Mashtrim në dëm të disa personave.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Durrës, Valbon Çekrezi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Klara Mucollari; të paditur: Gazmir Kroza; me objekt: Dhënie autorizimi për fëmijën, ndryshim vendimi gjykate.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Vlorë, Petrit Aliaj, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Shkodër, çështjen civile me palë paditëse: Pjetër Molla, etj; të paditur: Komuna Bushat, Eduart Rrotani; me objekt: Anullim leje ndërtimi.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Apelit Durrës, Anita Mici, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: Hateme Jaupaj, Xhevair Lazaj; të paditur: OSHEE sha; person të tretë: Luljeta Jaupaj; me objekt: Shpërblim dëmi.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, Enton Dhimitri, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Apelit Vlorë, çështjen civile me palë paditëse: Zonjë Veraj; të paditur: Bledar Gjoni, Nuro Veraj, Astrit Veraj, Avni Veraj, etj.; me objekt: Pavlefshmëri veprimi juridik.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Alma Brati, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, çështjen gjyqësore me kërkues: Shoqëria Ushina shpk; me objekt: Lëshimin e urdhrit të ekzekutimit për titullin ekzekutiv, Akt noterial që përmban një detyrim në të holla, deklaratë noteriale me nr.2011 rep, nr.1301 kol, datë 02.11.2017.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Paulin Çera, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Gentian Rrushi; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Nurjeta Tafa, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Flamur Hekurani; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 108/a i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Eda Kaja, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Lorenc Berhami; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 324/a/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Paulin Çera, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë, çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Petrit Muça; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Ema Gashi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Çajup Çako; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 324/a/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Petraq Çurri, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurve; Ervin Pupuleku etj; të akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga nenet 259, 244 të Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Rexhep Bekteshi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurve; Alket Zeneli etj; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuarnga neni 284/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Petraq Çurri, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Dylaver Ndreçka; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 291 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Rexhep Bekteshi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Eduart Kollçaku; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 279/1, 278/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Eda Kaja, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurës Ulije Berberi; e akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 134/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, Mimoza Margjeka, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë,çështjen civile me palë paditëse: Nebi Tahiraj; të paditur: O.S.SH.E. Durrës; me objekt: Zgjidhje kontrate pune.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Astrit Faqolli, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, çështjen civile me palë paditëse: Hysen Doçi; të paditur: A.T.Pronave Tiranë; person të tretë: Petrit Doçi; me objekt: Anulim akti administrativ.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, Ded Miri, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Nezir Afmataj, Lulzim Afmataj; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Bledar Abdullaj, Sokol Tona dhe Arben Micko, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Muhamet Cangu, Arben Muça; të akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 283/2 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë, Jak Ndoka, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, çështjen gjyqësore me palë paditëse: Ndërtim Kristian sh.p.k.; të paditur: Bashkia Kurbin; me objekt: Zbatim kontratë qeraje.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Jetlind Matmuja; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 190 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Lutfi Mehmeti; i akuzuar për kryerjen e veprave penale të parashikuara nga neni 174 e 242 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Erjon Çela, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Petrit Onuzi; i akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 159 e 235 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Erjon Çela, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Merland Nenada; i akuzuar për: Vjedhje, të parashikuar nga neni 134/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Sami Ujkashi, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Azem Lekica; i akuzuar për: Vjedhje, të parashikuar nga neni 134/1 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, Pëllumb Vehbi dhe Blerta Çibuku, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Përmet,çështjen penale në ngarkim të të pandehurit Alban Voda; persona të dëmtuar: Merita Hoxha, Gjini Hoxha, Fatime Delilaj; i akuzuar për: Vrasje me paramendim, prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta, parashikuar nga nenet 78 e 279 të Kodit Penal.
 1. Gjyqtari i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Arben Lera, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec,çështjen penale në ngarkim të të pandehurës Majlinda Balliu; e akuzuar për: Vjedhje duke shpërdoruar detyrën, të parashikuar nga neni 135 i Kodit Penal.
 1. Gjyqtarët e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, Tonin Stërkaj dhe Sokol Shehu, delegohen në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë,çështjen penale në ngarkim të të pandehurve: Preng Gjergji, Fatmir Nikolli; të akuzuar për: Prodhim dhe shitje narkotikësh, në bashkëpunim, Kultivim i narkotikëve në bashkëpunim, Mbajtje e armëve luftarake në banesë pa leje të organeve kompetente, të parashikuara nga nenet 283/2, 284/2 dhe 278/3 të Kodit Penal.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Luljeta Kole, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Bashkia Pogradec; të paditur: Ada-Co sh.p.k.; me objekt: Detyrimin e të paditurit të dëmshpërblejë paditësin në masën 8.170.009 lekë për moszbatim në kohë të punimeve.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, Sonjela Voskopi, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë, çështjen civile me palë paditëse: Emil Frashëri; të paditur: Këshilli i Bashkisë Korçë, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Korçë, Ardit Vila etj; me objekt: Pavlefshmëri akti administrativ dhe pavlefshmëri kontrate administrative.
 1. Gjyqtarja e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, Ketra Bajrami, me mbi 5 vjet përvojë në detyrë, delegohet në përbërje të trupit gjykues për të gjykuar për llogari të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, çështjen civile me palë paditëse: Natasha Rombola (Serjani), Margarita Serjani; të paditur: Fiqiri Laze, Thoma Kumaraku, Shaban Kocia, Drejtoria Rajonale e Entit Kombëtar të Banesave Gjirokastër, ZVRPP Sarandë; me objekt: Deklarimin e pavlefshmërisë absolute të kontratës së shitblerjes me nr.82 rep., nr.14 kol., datë 29.01.2004, lirim dorëzim banese nga i padituri Fiqiri Laze si dhe fshirjen nga regjistri hipotekor kontratën e Fiqiri Lazes dhe regjistrimin e kontratave me nr.2061 rep., nr.1037 kol., datë 30.08.1996 etj.

PËR KËSHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË