Vendim Nr.112 datë 9.07.2019

PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN KORRIK 2019- QERSHOR 2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të neneve 14 dhe 33 të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në Vendimet e tij nr. 37, datë 28.02.2019 “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës”, dhe nr. 111, datë 09.07.2019 “Për përditësimin e listës së magjistratëve gjyqtarë udhëheqës për periudhën trevjeçare 2017-2020”, si dhe në kërkesën, informacionin dhe materialet e dërguara nga Shkolla e Magjistraturës,

V E N D O S I :

  1. Të caktojë, për periudhën 1 korrik 2019 - 30 qershor 2020, magjistratët gjyqtarë udhëheqës, për kandidatët për magjistratë, profili gjyqtar, për vitin akademik 2019-2020, sipas listës bashkëngjitur.
  2. Magjistrati gjyqtar udhëheqës do të bëjë vlerësimin etik dhe profesional të secilit kandidat magjistrat, profili gjyqtar, sipas formularëve bashkangjitur këtij vendimi, duke u bazuar në kriteret dhe nivelet e vlerësimit, të përcaktuara në ligj.
  3. Magjistrati udhëheqës gjyqtar, sipas pikës 4 të këtij vendimi, të përjashtohet nga hedhja e 10-të e shortit, të organizuar gjatë periudhës 1 korrik 2019 - 30 qershor 2020, për ndarjen e çështjeve në gjykatën pranë të cilës ushtron funksionin.
  4. Magjistrati gjyqtar udhëheqës, përgjatë periudhës përkatëse që ushtron këtë veprimtari, përfiton 5 për qind shtesë page mbi pagën mujore bruto fillestare të tij.
  5. Gjatë praktikës profesionale, kandidati për magjistrat, profili gjyqtar, gëzon të drejtën e pushimeve vjetore të paguara në kohëzgjatjen 25 ditë pune, nga të cilat, 15 ditë pune merren gjatë muajit gusht, në të njëjtën kohë me magjistratin udhëheqës. Kryetari i gjykatës jep pushimet vjetore, pasi konsultohet me magjistratin gjyqtar udhëheqës të tij.
  6. Për këtë vendim njoftohen Shkolla e Magjistraturës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë dhe magjistratët gjyqtarë udhëheqës.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

 

LISTA E MAGJISTRATËVE GJYQTAR UDHËHEQËS

PËR PERIUDHËN 2019 - 2020

Nr.

Emër Mbiemër

Vitit i III-të

Katër mujori i I

Korrik-Tetor 2019

Katër mujori i II

Nëntor 2019 -Shkurt 2020

Katër mujori i III

Mars 2020-Qershor 2020

 

Kandidati Magjistrat

 

Gjyqtar

 

Gjyqtar

 

Gjyqtar

1.

Arnisa Këlliçi

Tereza Lani (Merkaj)

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Arbena Ahmeti

Gjykata Administrative

Mariana Shegani (Dedi)

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

2.

Adrian Shega

 

Albert Meça

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Nafije Hasko (Curri)

Gjykata Administrative

Alma Kodraliu

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

3.

Elona Kana

 

Sokol Tona

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Enerjeta Shehaj

Gjykata Administrative

Antonela Prendi

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

4.

Maela Alicanaj

 

Erjon Bani

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Elvana Çiçolli

Gjykata Administrative

Teuta Hoxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

5.

Miranda Nakaj

 

Ardiana Bera

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Eriol Roshi

Gjykata Administrative

Anila Karanxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

6.

Gentjan Jahjolli

 

Gerd Hoxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Emiliano Ruli

Gjykata Administrative

Ervin Pollozhani

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

7

Enkel Peza

 

Vjollca Spahiu

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Bezart Kaçkini

Gjykata Administrative

Eneida Civici

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

8.

Alda Sadiku

 

Migena Laska

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Vjollca Spahiu

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Elda Vrioni

Gjykata Administrative

9.

Marjola Beluli

 

Teuta Hoxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Erjon Bani

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Afërdita Maho

Gjykata Administrative

10.

Thomaidha Roça

 

Marinela Nuni

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Tereza Lani (Merkaj)

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Elvana Çiçolli

Gjykata Administrative

11.

Entela Gjoni

 

Enkela Bajo

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Ardiana Bera

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Erarbër Madhi

Gjykata Administrative

12.

Alban Veçani

 

Eneida Civici

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Sokol Tona

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Arbena Ahmeti

Gjykata Administrative

13.

Gjergji Baçi

 

Ervin Pollozhani

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Albert Meça

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

Emiliano Ruli

Gjykata Administrative

14.

Anjeza Buzo

 

Arbena Ahmeti

Gjykata Administrative

Enkela Bajo

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Tereza Lani (Merkaj)

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

15.

Jeta Qinami

 

Elvana Çiçolli

Gjykata Administrative

Anila Karanxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Erion Bani

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

16.

Sonila Hoxha

 

Elda Vrioni

Gjykata Administrative

Marinela Nuni

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Artan Gjermeni

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

17.

Arjeta Lika

 

Nafije Hasko (Curri)

Gjykata Administrative

Alma Kodraliu

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Sokol Pasho

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

18.

Suela Lika

 

Enerjeta Shehaj

Gjykata Administrative

Niko Rapi

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Albert Meça

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

19.

Fatmir Ndreu

Erarbër Madhi

Gjykata Administrative

Altin Shkurti

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Ardiana Bera

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

20

Aulon Pashaj

Afërdita Maho

Gjykata Administrative

Manjola Bejleri

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile

Gerd Hoxha

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Penale

 

 

 

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR