Vendim Nr.111 datë 9.07.2019

PËR PËRDITËSIMIN E LISTËS SË MAGJISTRATVE GJYQTARË UDHËHEQËS PËR PERIUDHËN TRE VJEÇARE 2017-2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbështetje të neneve 14 dhe 33 të Ligjit nr.96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në pikën 2 të Vendimit nr. 37, datë 28.02.2019 “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës”, si dhe në informacionin e dërguar nga Shkolla e Magjistraturës, lidhur me gjyqtarët të cilët kanë marrë pjesë në trajtimet për magjistratë udhëheqës për vitin 2019,

V E N D O S I :

  1. Të përditësojë listën e magjistratëve gjyqtarë udhëheqës për një periudhë trevjeçare 2017-2020, me të drejtë riemërimi, të miratuar me vendimin nr. 37, datë 28.02.2019 të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas listës bashkëlidhur.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me botimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

 

 

 

LISTA E MAGJISTRATËVE GJYQTAR UDHËHEQËS

PËR PERIUDHËN 2017 - 2020

Nr.

EMËR MBIEMER

INSTITUCIONI

1.

 

Enkeledi Hajro

(pezulluar për shkak të shkarkimit nga KPK)

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

2.

 

Marjana Shegani (Dedi)

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

3.

Alma Kodraliu

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

4.

Antonela Prendi

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

5.

Ardiana Bera

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

6.

Gerd Hoxha

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

7.

Albert Meça

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

8.

Tereza Lami

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

9.

Erjon Bani

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

10.

Ervin Pollozhani

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

11.

Altin Shkurti

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

12.

Anila Karanxha

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

13.

Niko Rapi

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

14.

Artan Gjermeni

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

15.

Vjollca Spahiu

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

16.

Migena Laska

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

17.

Teuta Hoxha

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

18.

Manjola Bejleri

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

19.

Marinela Nuni

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

20.

Eneida Civici

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

21.

Sokol Pasho

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

22.

Sokol Tona

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

23.

Enkela Bajo

Gjykata Rrethit Gjyqësor Tiranë

24.

Arbena Ahmeti

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

25.

Elda Vrioni

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

26.

Elvana Çiçolli

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

27.

Emiliona Ruli

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

28.

Bezart Kaçkini

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

29.

Eriol Roshi

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

30.

Aferdita Maho

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

31.

Enerjeta Shehaj

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

32.

Erarbër Madhi

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

33.

Nafije Hasko (Curri)

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR