Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

NJOFTIM PËR SHTYP -12.03.2019

Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi sot më datë 12.03.2019, mbledhjen e radhës në të cilën miratoi listën emërore të kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë, që plotësojnë kriteret për të marrë pjesë në provimin e pranimit në programin e formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020. Në respektim të procedurës së përcaktuar në ligj, Komisioni i Përkohshëm për Verifikimin e Plotësimit të Kritereve të Kandidatëve për Këshilltarë dhe Ndihmës Ligjorë ka kryer verifikimin e plotësimit të kritereve, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga çdo kandidat.Në përfundim të procesit u miratua lista me 16 (gjashtëmbëdhjetë) kandidatë që plotësojnë kriteret për Këshilltarë Ligjorë dhe lista me 93 (nëntëdhjetë e tre) kandidatë, që plotësojnë kriteret për Ndihmës Ligjorë.

Bazuar në vendimin e Kuvendit, anëtarët e Keshillit miratuan strukturën organizative të administratës së Këshillit të Lartë Gjyqësor e cila përbehet nga 125 punonjës.

Me qëllim mirëfunksionimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, Këshilli miratoi deklarimin e përfundimit të periudhës së transferimit të përkohshëm dhe kthimin në pozicionin e mëparshëm të gjyqtarit Erjon Çela.