Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Njoftim mbi shpalljen e fituesit në procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Kreut II pika 28, 31 të VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; Urdhrit nr. 200, datë 16.8.2019 “Mbi hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për kandidatë nga jashtë shërbimit civil” dhe në përfundim të konkurrimit për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë niveli i mesëm drejtues (të tre procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë) ju njoftojmë se për:

8 (tetë) vende, në pozicionin Këshilltar, në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme (Kategoria II-b, Niveli i Mesëm Drejtues), pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor

Kandidatët fitues të procedurës së ngritjes në detyrë janë

1.Znj. Elisa Stamo

2.Znj. Gentiana Biku

3.  Z. Mirjon Brahimllari

Kandidatët fitues të procedurës së pranimit nga jashtë shërbimit civil janë:

1.  Znj. Alsma Shehu

2.  Znj. Anisa Brano

3.  Z. Elvis Zaimi

4.  Znj. Marilda Menkshi

5.   Znj. Vjollca Kola

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

Konceptoi: Njësia e Burimeve Njerëzore

Tiranë, më, 02.10.2019