Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor,9-Mujor,12-Mujor   Raportet e monitorimit per Vitin 2017 Raportet progresive:3-Mujor,6-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim 15.09.2017

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 15.09.2017, mbledhjen plenare, e cila nisi me diskutimin dhe shqyrtimin e informacionit të përgatitur nga Inspektorati i KLD mbi problematikat që lidhen gjatë zbatimit të ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë". Në përfundim të diskutimeve, Këshilli, shprehu gatishmërinë për të dhënë kontributin e tij brenda kornizës ligjore në fuqi në bashkëpunim të ngushtë me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit dhe Kolegjin e Posaçëm i Apelimit, me qëllim përshpejtimin e procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve.  Në...

Njoftim 17.07.2017

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, më datë 17.07.2017, mbledhjen plenare, e cila nisi me diskutimin e kërkesës së Kryetarit të Gjykatës së Lartë për fillimin e procedurave për deklarimin e përfundimit të mandatit të gjyqtares së Gjykatës së Lartë zj. M.A. Në përfundim të diskutimeve, anëtarët e Këshillit vendosën t’ia kalojnë për shqyrtim këtë çështje, Presidentit të Republikës. Në vijim Këshilli mbështetur në vendimin e Gjykatës Kushtetuese nr. 34 datë 10.04.2017, lidhur me mbarimin e statusit të magjistratit për shkak të mbushjes së moshës të pensionit, nuk miratoi kërkesën për deklarimin e mbarimit të statusit për shkak të...

Njoftim-i Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë

Në datat 10-11 korrik, zhvilloi punimet në Burgas, Bullgari Konferenca e 12-të Plenare e Rrjetit Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar të Këshillave Gjyqësorë.Rrjeti Ballkanik dhe Euro-Mesdhetar i Këshillave Gjyqësorë, i krijuar në vitin 2006, ka në përbërje si anëtare me të drejta të plota:  Shqipërinë, Bullgarinë, Bosnje-Hercegovinën, Hungarinë, Italinë, Kosovën, Malin e Zi, Moldavinë, Rumaninë, Serbinë dhe Turqinë. Në fjalën e mirëseardhjes, zoti Dimitar Uzunov, përfaqësues i Këshillit të Lartë Gjyqësor të Bullgarisë, e konsideroi organizimin e kësaj konference si një rast shumë të mirë për të shkëmbyer ide dhe përvoja pozitive që i shërbejnë praktikave gjyqësore në tërë rajonin. Zoti Gjin Gjoni,...

Njoftim 9.06.2017

Njoftim për shtyp Në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Rrjetit Evropian të Këshillave Gjyqësorë, që po zhvillon punimet në Paris, Francë në datat 7-9 Qershor 2017, marrin pjesë edhe dy përfaqësues nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, z. Gjin Gjoni dhe z. Gerd Hoxha. Një ditë para fillimit të punimeve të asamblesë, dy anëtarët e KLD-së, morën pjesë në një takim që Presidentja, Znj. Nuria Díaz Abad dhe bordi i ENCJ, ia kushtoi përfaqësuesve të vendeve vëzhguese nga Shqipëria, Ukraina dhe Serbia, me qëllim prezantimin e ecurisë së reformimit të sistemit të drejtësisë në këto vende.Përfaqësuesit e KLD shprehen gatishmërinë e të...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 28, datë 09.05.2017

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT DHE TË MANDATIT TË KRYETARIT TË GJYKATËS, PËR SHKAK DORËHEQJEJE, TË GJYQTARIT GENCI SINJARI

Vendim Nr. 27, datë 09.05.2017

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS PËR PENSION TË GJYQTARIT ZAMIR PODA

Vendim Nr. 26, datë 09.05.2017

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 256/3 DATË 02.12.2009 TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr. 32, datë 09.05.2017

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi:  -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, të paraqesin brenda afatit 20 ditor nga dita e marrjes së vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit, për më tepër...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Pogradec. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, “Për funksionin drejtuese në gjykata”, të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka në mbledhjen e datës 9 nëntor 2016 ka vendosur: -          Shpalljen e 1 (një) vendi vakantpër inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar. si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 195/2/a, datë 05.07.2006, “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka vendosur: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Tiranë; -          Shpalljen e 5 (pesë) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të paraqesin brenda datës 15.11.2016, pranë Këshillit të Lartë...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE