Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim per Media 21.01.2020

Njoftim per Media 21.01.2020

Sot, më datë 21.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi lidhur me situatën e krijuar në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, të cilat funksionojnë me organikë jo të plotë sipas ligjit. Në këtë kuadër, Këshilli pasi shqyrtoi edhe kërkesat e këtyre gjykatave për të patur një qëndrim lidhur me gjyqtarët e gjykatave me jurdiksion të përgjithshëm të cilët janë caktuar më herët për gjykimin e çështjeve të veçanta në ish-Gjykatën e Shkallës së...

Deklaratë për mediat 21.01.2020

  Duke marrë shkas nga disa zhvillime të kohëve të fundit dhe në vijim të kërkesave të përsëritura nga individë dhe institucione shtetërore në adresë të tij, Këshilli i Lartë Gjyqësor sqaron opinionin publik në lidhje me procedimin disiplinor të gjyqtarëve.   Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e përcakton Këshillin e Lartë Gjyqësor si organin përgjegjës për sigurimin e pavarësisë, përgjegjshmërisë dhe mbarëvajtjes së pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, si dhe për marrjen e masave disiplinore ndaj gjyqtarëve të të gjitha niveleve.   Në lidhje me këtë të fundit, neni 147/d i Kushtetutës parashikon se Inspektori...

Njoftim per Media 20.01.2020

Njoftim per Media 20.01.2020

Sot më datë 20.01.2020, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) Znj. Naureda Llagami, firmosi Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Qendrën për Ndërmjetësim të Integruar në Berlin (Berlin Center for Integrated Mediation – CSSP). Kjo marrëveshje vjen në kuadër të zbatimit të projektit “Forcimi i sistemit të ndërmjetësimit në Shqipëri”, financuar nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë.   Kjo marrëveshje shënon një hap të rëndësishëm në zbatimin e praktikës së ndërmjetësimit në Shqipëri si një mënyrë alternative e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë gjykatave. Në zbatim të saj, KLGJ merr përsipër të lehtësoj marrëdhëniet e drejtpërdrejta të organizatës zbatuese (CSSP) me gjykatat e...

Njoftim per Media 16.01.2020

Njoftim per Media 16.01.2020

Sot më datë 16.01.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën diskutoi në lidhje me situatën e krijuar në Gjykatën e Apelit Korçë, e cila për shkak të mungesës së numrit minimal të gjyqtarëve në detyrë konsiderohet jashtë funksionit. Pas diskutimeve, në përmbushje të funksionit te tij për të siguruar përgjegjshmëri dhe mbarëvajtje te pushtetit gjyqësor, Këshilli, vendosi që nevojat e Gjykatës së Apelit Korçë, të trajtohen në përputhje me vendimin nr. 30 datë 14.02.2019, duke caktuar nëpërmjet shortit gjyqtarë nga gjykata të tjera të apelit për gjykuar në periudhë 10 ditore pranë kësaj gjykate. Përmes...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.30, datë 21.01.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.29, datë 21.01.2020

PËR GJYQTARËT E GJYKATAVE ME JURIDIKSION TË PËRGJITHSHËM TË CAKTUAR NË ÇËSHTJE TË VEÇANTA NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

Vendim Nr.28 datë 16.01.2020

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr. 27, datë 16.01.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE TË GJYKATAVE TË APELIT, QË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail