Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim per Media 21.11.2019

Sot më datë 21.11.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi dy vendime të rëndësishme duke plotësuar kështu kuadrin rregullator nënligjor të Vlerësimit periodik etik-profesional të gjyqtarëve. Më konkretisht, me propozim te Komisionit të Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale, në respektim të parimeve, të pavarësisë, meritokracisë, zhvillimit të karrierës, efikasitetit, procesit të rregullt ligjor dhe konfidencialitetit, Këshilli vendosi miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve. Ai miratoi dhe një metodologji  pikëzimi me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit të gjyqtarëve për secilin kriter dhe treguesit përkatës ligjor.   Miratimi i këtyre akteve mundëson krijimin e...

Njoftim per media 13.11.2019

Njoftim per media 13.11.2019

Sot me datë 13.11.2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, mori pjesë në ceremoninë e diplomimit në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.   Në fjalën e saj përshëndetëse, znj. Llagami, pasi i uroi suksese në rrugëtimin e tyre profesional, u shpreh se diplomimi i sa më shumë juristeve është lajm i mirë për drejtësinë Shqiptare.   Si një e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Kryetarja e KLGJ-së, vuri theksin tek nevoja që ka sot sistemi i drejtësisë për qytetarë që njohin ligjin dhe dinë ta përdorin atë si mjet për mbrojtjen e të drejtave të tyre.   Në...

Njoftim per Media 13.11.2019

Sot më datë 13.11.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor miratoi fillimin e procedurës së përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur (jo-gjyqtarë), për pozicionet e lira të shpallura me vendimet nr.108, 109, 110 datë 09.07.2019 dhe vendimit nr. 172 datë 11.09.2019, të KLGJ-së. Pas kësaj vendimmarrje, Këshilli përmes një shorti transparent dhe në prani të mediave, caktoi relatorët për secilin vend vakant të shpallur me vendimet nr.108, 109, 110 datë 09.07.2019 dhe vendimit nr. 172 datë 11.09.2019, të KLGJ-së.   Pas hedhjes së shortit u vendos si më poshtë vijon:   Caktimi i z. Alban Toro, si...

Njoftim per Media 12.11.2019

Sot më datë 12.11.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Më konkretisht, pasi u njoh me rezultatet e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, për kandidatin z. E.Q., Këshilli vendosi skualifikimin e tij.  Kandidati ka të drejtën e ankimit në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 5 ditëve nga dita e njoftimit të vendimit të arsyetuar të Këshillit të Lartë Gjyqësor.   Më tej Këshilli, pasi verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, vendosi skualifikimin e...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.262 datë 13.11.2019

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË TË KANDIDATËVE, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.172, DATË 11.09.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.261 datë 13.11.2019

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË TË KANDIDATËVE, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.110, DATË 09.07.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.260 datë 13.11.2019

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË TË KANDIDATËVE,  NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.108, DATË 09.07.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.259 datë 13.11.2019

PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË TË KANDIDATËVE,  NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.109, DATË 09.07.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail