Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil…

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Kreut II pika 13 të VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”; në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për ngritje në detyrë dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin: Këshilltar në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me kategorinë e pagës II-b Kandidatët e kualifikuar, për ngritjen në detyrë, për të vazhduar...

NJOFTIM PËR MEDIA-12.09.2019

NJOFTIM PËR MEDIA-12.09.2019

Sot më datë 12 shtator 2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës, dhe me mbështetjen e vyer të projektit “Drejtësi për të Gjithë” të USAID, organizuan ceremoninë e përfundimit të programit trajnues për kancelarët në detyrë. Në të morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Drejtori i Shkollës së Magjistraturës z. Sokol Sadushi, përfaqësues të Lartë të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara etj. Në fjalën e saj përshëndetëse, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, u shpreh se: “Reforma në drejtësi nuk është vetëm për gjyqtarët. Është për të gjithë ne! Është...

NJOFTIM PËR MEDIA- 11.09.2019

Sot më datë 11.09.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Konkretisht, KLGJ shqyrtoi projektvendimet për verifikimin e kushteve dhe kritereve për 14 kandidatë për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur. Bazuar në shqyrtimin dhe verifikimin të dokumentacionit të kandidatëve, Këshilli vendosi skualifikimin dhe përjashtimin nga procedura e emërimit në Gjykatën e Lartë, të kandidatëve, z. Sergjo Mazreku, z. Ndue Pjetra, z. Ergys Misha, znj. Aldona Sylaj, z. Jordan Daci, znj. Lindita Troja, znj. Alma Loci, znj. Hermina Albunesa, z. Agron Lamaj, znj. Irena Nino, znj....

NJOFTIM PËR MEDIA- 30.07.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 30.07.2019

Sot më datë 30.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës e cila ndër të tjera miratoi dy akte të rëndësishme. Konkretisht, KLGJ shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për miratimin e projektbuxhetit afatmesëm 2020-2022 për pushtetin gjyqësor”. Në projektbuxhet përcaktohen qartësisht shpenzimet dhe kërkesat buxhetore për tre vitet e ardhshme për institucionin e KLGJ-së dhe për të gjitha gjykatat e vendit. Projektbuxheti i miratuar nga Këshilli, ka mbajtur në konsideratë legjislacionin financiar në fuqi, ngarkesën e gjykatave, dhe standardet evropiane të shërbimit gjyqësor duke synuar rritjen e numrit te administratës gjyqësore me qëllim ofrimin e shërbimeve efikase ndaj qytetarëve. Përveç konsultimit...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.177 datë 11.09.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.176 datë 11.09.2019

PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDIMIT TË PERIUDHËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT BESMIR STROKA

Vendim Nr.175 datë 11.09.2019

PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTIAN MARKU NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim Nr.174 datë 11.09.2019

PËR PËRJASHTIMIN NGA KANDIDIMI PËR KOMANDIM PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË GJYQTARES IRIDA KACERJA

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE