Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim për Media 11.10.2019

Sot më datë 11.09.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Konkretisht, Këshilli vendosi komandimin për një periudhë 2 vjeçare në strukturën e këshilltarëve ligjorë në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të KLGJ-së, të gjyqtareve znj. Rudina Palloj dhe znj. Flojera Davidhi. Në përmbushje të detyrimeve ligjore si organ përgjegjës për miratimin e standardeve të etikës gjyqësore dhe të rregullave të sjelljes të gjyqtarëve, si dhe për mbikëqyrjen e respektimit të tyre, Këshilli, caktoi gjyqtaren znj. Albana Boksi, në pozicionin e Këshilltares së Etikës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në përputhje me rendin e...

Njoftim për Media 02.10.2019

Sot më datë 02.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, të 20 kandidatëve si më poshtë: 1.  Z. Albert Keraj           2.   Z. Ledio Sali               3.  Znj. Dorina Stroka      4.  Z. Klarent Demiri        5.  Znj. Suada Kurti        6.  Z. Orgent Nazaj          7.  Z. Edison Tatoshaj     8.  Z. Sokol Mara             9.   Z. Albana Misja          10.  Znj. Megi Strakosha    11.  Z. Rudi Laze               12.  Z. Nertil Dushku         13.  Z. Elton Frashëri     ...

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil…

Njoftim mbi shpalljen e fituesit në procedurën e ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme drejtuese Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Kreut II pika 28, 31 të VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; Urdhrit nr. 200, datë 16.8.2019 “Mbi hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për kandidatë nga jashtë shërbimit civil” dhe në përfundim të konkurrimit për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes...

Njoftim për Media 01.10.2019

Njoftim për Media 01.10.2019

Sot, më datë 01.10.2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, mori pjesë në tryezën e konsultimit me temë: “Përmirësimi i bazës së të dhënave për çështjet e dhunës në familje-mjet për parandalimin dhe luftimin e të gjitha formave të dhunës”. Ky aktivitet u organizua nga Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, me mbështetjen teknike të UNDP në kuadër të zbatimit të projektit “T’i japim fund dhunës ndaj grave në Shqipëri” 2019-2021, financuar nga Qeveria e Suedisë. Tryeza u përshëndet gjithashtu nga ministrja e Drejtësisë, znj. Etilda Gjonaj, zëvendësministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, znj. Mira Rakacolli,...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.203 datë 08.10.2019

PËR CAKTIM GJYQTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN {...}

Vendim Nr.182 datë 02.10.2019

PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 172, DATË 11.09.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.181 datë 1.10.2019

PËRCAKTIM GJYQËTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR {...}

Vendim Nr.180 datë 11.09.2019

PËR PËRJASHTIMIN E Z. {…} NGA PROCEDURAT E KOMANDIMIT, NË POZICIONIN E PEDAGOGUT TË BRENDSHËM, NË DEPARTAMENTIN E FORMIMIT FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail