Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 25.04.2016

Njoftim - 25.04.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 25.04.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për dhënie mase disiplinore ndaj gjyqtarit te Rrethit Gjyqësor Mat, R.K. Pas diskutimeve, Këshilli miratoi kërkesën e ministrit të Drejtësisë, për dhënien e masës disiplinore ndaj gjyqtarit R.K, të ushtrimit të detyrës në një gjykatë të të njëjtit nivel jashtë rrethit gjyqësor ku ai ka emërimin e tij, konkretisht pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë, për një periudhë 1 (një) vjeçare.

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 41 datë 11.04.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë;

Njoftim - 11.04.2016

Njoftim - 11.04.2016

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 11.04.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e strukturës së posaçme për regjistrimin, administrimin dhe përpunimin e formularit, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike" dhe të Vendimit nr. 17/2016 "Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015, "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", të Kuvendit të Shqipërisë.

Njoftim - 06.04.2016

Njoftim për shpallje konkurimi për vend të lirë pune, sipas procedurës së lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive. Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 "Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe sipas procedurës së lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive (të dyja procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë), si mëposhtë:

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 44, datë 11.04.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 43, datë 11.04.2016

PËR KRYERJEN E INSPEKTIMIT TEMATIK PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË PËR SHPEJTËSINË NË GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE

Vendim Nr. 42, datë 11.04.2016

PËR KRYERJEN E INSPEKTIMIT TË PËRBASHKËT NGA DREJTORIA E INSPEKTIMIT PRANË MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE INSPEKTORATI PRANË KLD-SË, NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR VLORË

Vendim Nr. 41, datë 11.04.2016

PËR SHPALLJEN E NJË VENDI VAKANT, PËR INSPEKTOR PRANË INSPEKTORATIT TË KLD

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 41 datë 11.04.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë;

Shpallje Vënde Vakant për Inspektorë pranë KLD dhe Gjyqtar

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 12 dhe nr. 17, datë 15.01.2016 vendosi:

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 113 datë 22.12.2015 vendosi:   - Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 22.12.2015 vendosi:- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE