Ankesa Online

Ankesa Online

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim - 20.09.2014

Njoftim - 20.09.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot në datë 20.07.2014 mbledhje të jashtëzakonshme plenare, e cila kishte si objekt diskutime lidhur me kërkesën e bërë nga një grup deputetësh për shkarkimin e dy anëtarëve të KLD z. Elvis Çefa dhe z. Lulzim Lelçaj.

Njoftim - 12.09.2014

Njoftim - 12.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nën drejtimin e Zëvendëskryetarit z. Elvis Çefa, zhvilloi sot, datë 12.09.2014, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin dhe miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin nr. 227/2 datë 28.03.2008, të KLD-së, lidhur me procedurat që do ndiqen për vlerësimin e punës për efekt të emërimit të kryetarëve të Gjykatave të Shkallës së Parë dhe Apelit.

Njoftim - 02.09.2014

Njoftim - 02.09.2014

Shpallje e listës paraprake të verifikimit të kandidatëve.

Njoftim - 04.08.2014

Njoftim - 04.08.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë është njohur zyrtarisht me kërkesat e ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme, në datat 30.07.2014 dhe 31.07.2014, për verifikimin procedurave të vendimmarrjes për disa gjyqtarë. Si kurdoherë, Inspektorati i KLD-së, sapo është vënë në dijeni të shkresave zyrtare ka nisur shqyrtimin paraprak në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. - 25.07.2014

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. - 25.07.2014

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të perudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall proçedurën e pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, nëpërmjet konkurimit të hapur, si më poshtë:

Njoftim - 23.07.2014

Njoftim - 23.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot në datë 23.07.2014 mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e kandidaturave për emërimin e kryetarëve të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore, Lushnje, Tropojë, Fier dhe Korçë.

Njoftim - 21.07.2014

Njoftim - 21.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, u zhvillua sot, datë 21.07.2014 mbledhja plenare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, e cila nisi me zhvillimin e ceremonisë publike të betimit të dy gjyqtarëve të dekretuar nga Presidenti i Republikës në detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pas propozimit të bërë nga KLD.

Njoftim - 16.07.2014

Njoftim - 16.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.07.2014 mbledhjen plenare, e cila kishte në rend të ditës shqyrtimin e propozimeve të Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor për gjashtë gjyqtarë.

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr. 105, datë 21.07.2014

PËR DHËNIEN E MASËS DISIPLINORE "VËREJTJE ME PARALAJMËRIM" NDAJ GJYQTARES H.Ç.

Vendim Nr. 104, datë 21.07.2014

PËR DHËNIEN E MASËS DISIPLINORE “VËREJTJE ME PARALAJMËRIM” NDAJ GJYQTARIT I.P.

Vendim Nr. 102, datë 16.07.2014

PËR DHËNIEN E MASËS DISIPLINORE "VËREJTJE ME PARALAJMËRIM" NDAJ GJYQTARIT B.K.

Vendim Nr. 101, datë 16.07.2014

PËR PUSHIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ GJYQTARES A.Z.

Vënde Vakante
  • 1
  • 2

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail