Ankesa Online

Ankesa Online

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim - 04.08.2014

Njoftim - 04.08.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë është njohur zyrtarisht me kërkesat e ardhura nga Prokuroria e Përgjithshme, në datat 30.07.2014 dhe 31.07.2014, për verifikimin procedurave të vendimmarrjes për disa gjyqtarë. Si kurdoherë, Inspektorati i KLD-së, sapo është vënë në dijeni të shkresave zyrtare ka nisur shqyrtimin paraprak në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. - 25.07.2014

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive. - 25.07.2014

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të perudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall proçedurën e pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, nëpërmjet konkurimit të hapur, si më poshtë:

Njoftim - 23.07.2014

Njoftim - 23.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot në datë 23.07.2014 mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e kandidaturave për emërimin e kryetarëve të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore, Lushnje, Tropojë, Fier dhe Korçë.

Njoftim - 21.07.2014

Njoftim - 21.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, u zhvillua sot, datë 21.07.2014 mbledhja plenare e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, e cila nisi me zhvillimin e ceremonisë publike të betimit të dy gjyqtarëve të dekretuar nga Presidenti i Republikës në detyrën e gjyqtarit në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, pas propozimit të bërë nga KLD.

Njoftim - 16.07.2014

Njoftim - 16.07.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 16.07.2014 mbledhjen plenare, e cila kishte në rend të ditës shqyrtimin e propozimeve të Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor për gjashtë gjyqtarë.

Deklaratë për Shtyp - 11.07.2014

Deklaratë për Shtyp - 11.07.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë bën me dije se sot, për shkak të mungesës së përsëritur të Ministrit të Drejtësisë në mbledhjen plenare të tij, dështoi shqyrtimi i procedimeve disiplinorë për tre gjyqtarë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë e konsideron të qëllimtë mungesën e Ministrit të Drejtësisë dhe joserioze arësyet e kësaj mungese.

Njoftim - 11.07.2014

Njoftim - 11.07.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, zhvilloi sot në datë 11.07.2014 mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e kandidaturave për emërimin e kryetarit të Gjykatës së Parë Krujë dhe kryetarit të Gjykatës së Parë Kavajë. Pasi dëgjuan platformat e kandidatëve, anëtarët e Këshillit vendosën me shumicë votash emërimin si kryetar të Gjykatës së Parë Krujë, të zj. Alma Kolgjoka (Hoxha) dhe si kryetar të Gjykatës së Parë Kavajë zj. Entela Shedula.

Njoftim për shpalljen e fituesit për vëndin e lirë të punës pranë administratës së KLD

Njoftim për shpalljen e fituesit për vëndin e lirë të punës pranë administratës së KLD

Më poshtë mund të konsultoheni me njoftimin zyrtar për shpalljen e fituesit për vëndin e lirë të punës pranë administratës së KLD 

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr. 97, datë 11.07.2014

PËR NJË PROPOZIM PËR EMËRIM GJYQTARI NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Vendim Nr. 96, datë 11.07.2014

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

Vendim Nr. 95, datë 11.07.2014

PËR EMËRIMIN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KRUJË

Vendim Nr. 87, datë 07.07.2014

PËR TRANSFERIMIN E 1 (NJË) GJYQTARI NË GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TIRANË DHE PROPOZIMIN PËR EMËRIMIN E 1 (NJË) GJYQTARI, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Vënde Vakante

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail