Ankesa Online

Ankesa Online

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim për shpalljen e listës së fituesve

Njoftim për shpalljen e listës së fituesve

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", kreu IV, pika 17, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur, si më poshtë:   1. Aida Ndreu,2. Ermira Lleshi   për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist Jurist (kategorisë ekzekutive), në Sektorin Juridik dhe Dokumentacionit, në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë.   Këshilli i Lartë i Drejtësisë

Njoftim - 23.09.2014 (18:30)

Njoftim - 23.09.2014 (18:30)

Fjala e Zëvendëskryetarit të KLD-së, z. Elvis Çefa, mbajtur në Komisionin Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut:     I nderuar kryetar, Te nderuar anëtarë,   Në datën 19 shtator 2014 jam njohur me kërkesën e një grupi deputetësh të shumicës parlamentare, me të cilën është kërkuar shkarkimi im dhe i z. Lulzim Lelçaj nga detyra e anëtarit të KLD-së. Duke ju falenderuar paraprakisht për mundësinë që më keni dhënë të dëgjohem në këtë procedurë, në bazë të nenit 114 pika 2 të Rregullores së Kuvendit, ju parashtroj në vijim qëndrimin tim mbi kërkesën e grupit të deputetëve. Së pari, kërkesa e...

Njoftim - 23.09.2014

Njoftim - 23.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë u njoh me kërkesen e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të z. Elvis Çefa, Zëvendëskryetar i KLD dhe anëtarit tjetër të KLD z. Lulzim Lelcaj. Duke vlerësuar me shumë seriozitet konstatimet e parashtruara në kërkesën e deputetëve, Këshilli pasi e diskutoi këtë çështje në mbledhjen plenare të jashtëzakonshme të datës 20.09.2014, me shumicën e votave vendosi që t’i drejtohet Komisionit Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, me një informacion spjegues lidhur me vendimmarrjen kolegjiale të tij për çështjet në fjalë.

Njoftim - 20.09.2014

Njoftim - 20.09.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot në datë 20.07.2014 mbledhje të jashtëzakonshme plenare, e cila kishte si objekt diskutime lidhur me kërkesën e bërë nga një grup deputetësh për shkarkimin e dy anëtarëve të KLD z. Elvis Çefa dhe z. Lulzim Lelçaj.

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr. 122, datë 12.09.2014

PËR KUNDËRSHTIMIN E LIGJIT NR.101/2014 "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8811/2001 "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË", TË NDRYSHUAR", DHE LIGJIT NR.97/2014, "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8136, DATË 31.07.1996 "PËR SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS", TË NDRYSHUAR", NË GJYKATËN KUSHTETUESE.

Vendim Nr. 121, datë 12.09.2014

MBI RRËZIMIN E KËRKESËS PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE

Vendim Nr. 120, datë 12.09.2014

MBI RRËZIMIN E KËRKESËS PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE

Vendim Nr. 119, datë 12.09.2014

PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR FUNKSIONIN DREJTUES NË DISA GJYKATA ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË

Vënde Vakante
  • 1
  • 2

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail