Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim-19.07.2016

  Për shpallje konkurimi  për vend të lirë pune, sipas procedurës së lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.   Bazuar në ligjin nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive (të dyja procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë),  si mëposhtë:   Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist i Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (kategoria ekzekutive IV-a), në...

Njoftim-08.07.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 08.07.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me ceremoninë e betimit të 9 (nëntë) magjistratëve që përfunduan Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, të dekretuar nga Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, në detyrën e gjyqtarit, bazuar në propozimin e bërë nga KLD. Pas leximit të formulës së betimit: "Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do të respektoj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjet në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem", në praninë e anëtarëve të KLD-së, gjyqtarët më të rinj të sistemit u betuan sipas procedurës ligjore....

Njoftim-Faqja ne perpunim e siper

Faqja ne perpunim e siper

Njoftim - 20.06.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 20.06.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me propozimin për emërimet përfundimtare të magjistratëve, të cilët kanë përfunduar vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2014-2015, profili gjyqtar, në vendet e vëna në dispozicion të tyre nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Në përfundim të diskutimeve, si dhe mbështetur në rezultatet e procesit të shortit të realizuar, Këshilli vendosi t’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin e magjistratëve si më poshtë: Znj. Matilda Fetau, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan; Z. Besmir Stroka, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër; Znj. Ina Hoxhaj, në...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3

Vendim Nr. 88, datë 08.07.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, neni 2, gërma “f”, në ligjin Nr.9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21, pika 2,në ligjin nr. 9110, datë 24.07.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda”, në vendimin nr.319, datë 03.05.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për kriteret dhe mënyrën...

Vendim Nr. 86, datë 08.07.2016

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS TË GJYQTARES SË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR DURRËS, ZNJ. MERITA XHANI, PËR ZGJATJE TË LEJES Këshilli i Lartë Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, të ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin e Këshillit nr. 138/3, datë 19.03.2003, “Për lejet jo të zakonshme të gjyqtarëve”, i ndryshuar, në vendimin e...

Vendim Nr. 85, datë 08.07.2016

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR BERAT, Z. SHYQYRI ÇOBO Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në nenin 147 të Kushtetutës, në nenin 21, pika 2 të ligjit nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në shkresën nr. 4804 prot/(S.M), datë 29.06.2016 të Prokurorisë pranë Gjykatës...

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Njoftim për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 59 dhe nr. 60, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë 2 vende vakant, të cilat lihen në dispozicion të studentëve që kanë përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, konkretisht: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet; 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit...

Njoftim për vend vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 61, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE