Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

 Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 20.06.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 20.06.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me propozimin për emërimet përfundimtare të magjistratëve, të cilët kanë përfunduar vitin e tretë të Shkollës së Magjistraturës, viti akademik 2014-2015, profili gjyqtar, në vendet e vëna në dispozicion të tyre nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Në përfundim të diskutimeve, si dhe mbështetur në rezultatet e procesit të shortit të realizuar, Këshilli vendosi t’i propozojë Presidentit të Republikës emërimin e magjistratëve si më poshtë: Znj. Matilda Fetau, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan; Z. Besmir Stroka, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Shkodër; Znj. Ina Hoxhaj, në...

Njoftim - 11.06.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 11.06.2016, mbledhje të jashtë radhe, të thirrur nga Kryetari i Këshillit, për të diskutuar lidhur me situatën e krijuar në sistemin gjyqësor, pas sulmeve të papranueshme, fyese dhe kërcënuese të ministrit të Punëve të Brendshme z. Saimir Tahiri, ndaj gjyqtarit Arjan Aliaj. Gjatë diskutimeve, anëtarët e Këshillit, dënuan ashpër intimidimin që po i bëhet gjyqtarit z. Arjan Aliaj në veçanti por dhe trupës gjyqësore në tërësi, ku në përfundim, Këshilli vendosi të bëjë kallëzim penal pranë Prokurorit të Përgjithshëm, ndaj ministrit të Punëve të Brendshme z. Saimir Tahiri.

DEKLARATË PËR SHTYP - 8.06.2016

DEKLARATË PËR SHTYP - 8.06.2016

  Sot, Kryeministri z. Edi Rama, ashtu si dhe ministri i Punëve të Brendshme z. Saimir Tahiri përdorën një arsenal të padenjë fjalësh ndaj një gjyqtari, për "gabimin" e tij të vetëm se gjatë ushtrimit të detyrës së tij, kishte miratuar kërkesën e prokurorit, për dhënien e masës së pezullimit nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit.Për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, ky reagim, pasuar nga një fjalor i papërshtatshëm, kur artikulohet nga një Kryeministër dhe një ministër i Punëve të Brendshme, është një kërcënim i hapur ndaj, jo vetëm këtij gjyqtari që dje dha një vendim, por...

Njoftim - 27.05.2016

  Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 27.05.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me miratimin e vendimeve për kthimin në vendin e punës si gjyqtarë, të zj. Alma Kodraliu dhe z. Durim Kadiu, pas përfundimit të lejes së akorduar nga KLD për të shërbyer si ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë. Në vijim të mbledhjes, Këshilli miratoi kërkesën për mësimdhënie të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, z. Aleks Nikolli. Në përputhje me rendin e ditës, anëtarët e KLD-së, shqyrtuan kandidaturat, për plotësimin e 1 (një) vendi vakant, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe plotësimin e 1 (një) vendi vakant, në...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 84, datë 20.06.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE Bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, neni 147, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, neni 2, gërma “f”, në ligjin nr.9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, neni 21, pika 2,në ligjin nr. 9110, datë 24.07.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave për Krime të Rënda”, në vendimin nr.319, datë 03.05.2013 të Këshillit të Lartë të Drejtësisë “Për kriteret dhe mënyrën...

Vendim Nr. 78, datë 20.06.2016

PËR KTHIMIN NË DETYRË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR BERAT, TË GJYQTARES ADELAJDA GJUZI Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.06.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në kërkesën e gjyqtares Adelajda Gjuzi për të ndërprerë ushtrimin e funksionit të ndihmëses ligjore pranë Gjykatës së Lartë caktuar...

Vendim Nr. 77, datë 20.06.2016

PËR KTHIMIN NË DETYRË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR POGRADEC, TË GJYQTARES EMONA MUÇI Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.06.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në kërkesën e gjyqtares Emona Muçi për të ndërprerë ushtrimin e funksionit si ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë caktuar...

Vendim Nr. 76, datë 20.06.2016

MBI KONSTATIMIN E MBARIMIT TË USHTRIMIT TË DETYRËS, PËR SHKAK TË MBUSHJES SË MOSHËS SË PENSIONIT, TË ZJ. VALENTINA SADIRAJ, GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 20.06.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në nenin 20, pika “b” të ligjit nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në...

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 59 dhe nr. 60, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë 2 vende vakant, të cilat lihen në dispozicion të studentëve që kanë përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, konkretisht: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet; 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit...

Njoftim për vend vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 61, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të...

Njoftim për vend vakant (Një Inspektor pranë KLD)

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 71 datë 27.05.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, dokumentet përkatëse. Të...

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 41 datë 11.04.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë;

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE