Ankesa Online

Ankesa Online

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të perudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall proçedurën e pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, nëpërmjet konkurimit të hapur, si mëposhtë: - 1 (një) vend, në pozicionin Specialist i Teknikës (kategorisë ekzekutive), në Sektorin e Organizimit të Mbledhjeve, në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, pranë Këshillin e Lartë të Drejtësisë. - Kërkesa të përgjithshme, kandidati duhet të plotësojë...

Njoftim - 17.10.2014

Njoftim - 17.10.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot datë 17.10.2014, mbledhjen e radhës e cila nisi me një mesazh të Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, kundër çdo ndërhyrjeve të pushtetit legjislativ në veprimtarinë e KLD-së.

Relacion Spjegues mbi konstatimet e Komisionit Hetimor Parlamentar ngritur me vendimin nr.70/2014 të Kuvendit

Të nderuar anëtarë të Komisionit Hetimor Parlamentar, Së pari, përpara se të vijoj me sqarimet e mija rreth konstatimeve paraprake që ju keni hasur gjatë punës tuaj, dëshëroj të paraqes një kërkesë paraprake procedurale të cilën mendojmë se ju duhet ta vlerësoni përpara se të vijohet me themelin e konstatimeve. Konkretisht, Unë dhe z. Lelçaj sot akuzohemi për shkelje të ligjit që kanë të bëjnë kryesisht me veprimtarinë e KLD si një organ kushtetues kolegjial. Po kërkohet shkarkimi ynë sepse kemi vepruar në një mënyrë të caktuar kryesisht të detyruar nga situata në të cilën ishte sistemi gjyqësor dhe vetë KLD në...

Njoftim - 07.09.2014

Njoftim - 07.09.2014

Zëvendëskryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Z. Elvis Çefa priti sot në një takim Presidentin e ardhshëm të Rrjetit Europian të Këshillave Gjyqësor, Z. Geoffrey Vos, të cilin e njohu hollësisht me organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjyqësor në Shqipëri dhe me punën e Këshillit të Lartë të Drejtësisë në veçanti.

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 16, datë 24.02.2014

PËR SHQYRTIIMIN E KËRKESËS SË ZONJËS INA RAMA PËR EMËRIM NË DETYRËN E GJYQTARES PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË

Vendim Nr. 82, datë 30.06.2014

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 254/10 DATË 02.11.2009 TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr. 81, datë 30.06.2014

PËR REVOKIMIN E VENDIMIT NR. 277/1, DATË 22.06.2011 TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr. 114, datë 23.07.2014

PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIMIN E 1 (NJË) GJYQTARI, NË GJYKATËN SHKALLËS SË PARË PËR KRIMET E RËNDA, PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail