Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Raportet e monitorimit per Vitin 2016 Raportet progresive: 3-Mujor,6-Mujor   Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim 16.08.2016

  N j o f t i m për konkurimin për vend të lirë pune, sipas procedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive. Bazuar në ligjin nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton se,  duke qënë se pozicioni i lirë i shpallur,Specialist i Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (kategorisë ekzekutive IV-a), në Sektorin e Integrimit dhe Mardhënieve me Jashtë,  në Drejtorinë Juridike, Dokumentacionit dhe Organizimit, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, nuk është plotësuar, pra rezulton...

Njoftim-08.07.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 08.07.2016, mbledhjen plenare, e cila nisi me ceremoninë e betimit të 9 (nëntë) magjistratëve që përfunduan Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, të dekretuar nga Presidenti i Republikës, SH.T.Z. Bujar Nishani, në detyrën e gjyqtarit, bazuar në propozimin e bërë nga KLD. Pas leximit të formulës së betimit: "Betohem solemnisht se gjatë kryerjes së detyrës do të respektoj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ligjet në fuqi dhe do të respektoj rregullat e etikës profesionale. Betohem", në praninë e anëtarëve të KLD-së, gjyqtarët më të rinj të sistemit u betuan sipas procedurës ligjore....

Njoftim-19.07.2016

  Për shpallje konkurimi  për vend të lirë pune, sipas procedurës së lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.   Bazuar në ligjin nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive (të dyja procedurat zhvillohen në të njëjtën kohë),  si mëposhtë:   Për 1 (një) vend, në pozicionin Specialist i Integrimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë (kategoria ekzekutive IV-a), në...

Njoftim-Faqja ne perpunim e siper

Faqja ne perpunim e siper

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 87/5, datë 08.07.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARIT MARTIN DEDA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009 Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në vendimin nr. 261/2, datë 14.04.2010 “Sistemi i Vlerësimit të Gjyqtarëve”, i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi shqyrtoi dhe projektaktin përfundimtar të vlerësimit të paraqitur nga Kryeinspektori i KLD, V E N D O S I: Të vlerësojë “Mirë” gjyqtarin Martin...

Vendim Nr. 87/1, datë 08.07.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARIT JAK NDOKA PËR PERIUDHËN 2007 – 2009 Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në vendimin nr.261/2, datë 14.04.2010 “Sistemi i Vlerësimit të Gjyqtarëve” i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur si dhe projektaktin përfundimtar të vlerësimit të përgatitur nga Kryeinspektori i KLD, V E N D O S I: Të vlerësojë...

Vendim Nr. 87/2, datë 08.07.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “MIRË” TË GJYQTARIT GRANIT QYPI PËR PERIUDHËN 2007 – 2009 Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në vendimin nr.261/2, datë 14.04.2010 “Sistemi i Vlerësimit të Gjyqtarëve” i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur si dhe projektaktin përfundimtar të vlerësimit të përgatitur nga Kryeinspektori i KLD, V E N D O S I: Të vlerësojë...

Vendim Nr. 87/6, datë 08.07.2016

MBI VLERËSIMIN PËRFUNDIMTAR “SHUMË MIRË” TË GJYQTARIT FATRI ISLAMAJ PËR PERIUDHËN 2010 – 2012 Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 08.07.2016, mbështetur në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, në vendimin nr. 261/2, datë 14.04.2010 “Sistemi i Vlerësimit të Gjyqtarëve”, i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi shqyrtoi dhe projektaktin përfundimtar të vlerësimit të paraqitur nga Kryeinspektori i KLD, V E N D O S I: Të vlerësojë “Shumë mirë”...

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 76, datë 20.06.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Apelit Durrës; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit,...

Njoftim për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 59 dhe nr. 60, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë 2 vende vakant, të cilat lihen në dispozicion të studentëve që kanë përfunduar studimet në Shkollën e Magjistraturës në vitin akademik 2014-2015, konkretisht: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Përmet; 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit...

Njoftim për vend vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 61, datë 27.05.2016 vendosi të shpallë publikisht vendin vakant: 1 (një) vend vakant në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë; Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, që të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e hyrjes në fuqi e vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE