Ankesa Online

Ankesa Online

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 05.12.2014

Njoftim - 05.12.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, zhvilloi sot në datë 05.12.2014, mbledhjen plenare, në rendin e ditës të së cilës ishin shqyrtimi i çështjeve të mbartura nga mbledhja paraardhëse e datës 17.10.2014.

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të perudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall proçedurën e pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, nëpërmjet konkurimit të hapur, si mëposhtë:

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.

Njoftim për shpallje të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive.

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të perudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", Këshilli i Lartë i Drejtësisë, shpall proçedurën e pranimit në shërbimin civil, në kategorinë ekzekutive, nëpërmjet konkurimit të hapur, si mëposhtë:

Njoftim - 17.10.2014

Njoftim - 17.10.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot datë 17.10.2014, mbledhjen e radhës e cila nisi me një mesazh të Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, kundër çdo ndërhyrjeve të pushtetit legjislativ në veprimtarinë e KLD-së.

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 149, datë 05.12.2014

PËR KRYERJEN E NJË STUDIMI VLERËSUES MBI NGARKESËN E PUNËS NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT.

Vendim Nr. 148, datë 5.12.2014

PËR NJË NDRYSHIM NË PËRBËRJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR SISTEMIN E PIKËZIMIT

Vendim Nr. 147, datë 05.12.2014

MBI DHËNIEN E LEJES PËR ARSYE STUDIMI GJYQTARES AFËRDITA MAHO, GJYQTARE PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË TIRANË

Vendim Nr. 146, datë 05.12.2014

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE GJYQTARIT ILIR MUSTAFAJ, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail