Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Rreth KLD

Të nderuar qytetarë,

Në linkun më poshtë mund të gjeni informacione financiare dhe organizative rreth KLD:

 

Rreth KLD

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 29.04.2015

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 29.04.2015, mbledhjen plenare, e cila nisi me shqyrtimin e raportit "Mbi veprimtarinë e Inspektoratit të KLD-së për vitin kalendarik 2014". Në përfundim të diskutimeve, Këshilli miratoi raportin "Mbi veprimtarinë e Inspektoratit të KLD-së për vitin kalendarik 2014".

Njoftim për shpalljen e listës së fituesve - 22.04.2015

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 143, datë 12.3.2014 "Për procedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele, e të ngritjes në detyrë për nënpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese", kreu VII, pika 10, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet ngritjes në detyrë, si më poshtë:

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 50 datë 29.04.2015

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 47, datë 29.04.2015

MBI PEZULLIMIN NGA DETYRA TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË, Z. OSMAN ALIU

Vendim Nr. 46, datë 29.04.2015

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 274/2, DATË 16.02.2011 "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË SHQYRTIMIT TË KANDIDATËVE PËR GJYQTARË" TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr. 45, datë 29.04.2015

PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI NË KOMISIONIN PËR SHQYRTIMIN E KANDIDATËVE PËR GJYQTAR

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Shpallje Vend Vakant

Shpallje Vend Vakant

Njoftim i Këshillit të Lartë të DrejtësisëKëshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Shpallje Vende Vakant

Shpallje Vende Vakant

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht, si më poshtë vijon:- Shpalljen e 3 (tre) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda;

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Shpallje për tre vende Vakante për Inspektor pranë KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendim Nr. 134, datë 17.10.2014, vendosi të rishpallë publikisht tre (tre) vende vakant për INSPEKTOR pranë Inspektoratit të këtij institucioni.

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Rishpallje Vende Vakant - 16.09.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 119, datë 12.09.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail