Ankesa Online

Ankesa Online

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju:

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim - 16.04.2014

Njoftim - 16.04.2014

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, z. Bujar Nishani, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 15.04.2014 mbledhjen plenare, e cila kishte në rend të ditës, shqyrtimin e propozimeve të Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor për pesë gjyqtarë.Në të pesë rastet e propozuar për procedim disiplinor, konstatimi i shkeljeve të bëra nga ana e gjyqtarëve ka qënë iniciativë e Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, bazuar në verifikimin e ankesave të qytetarëve të mbërritura pranë këtij institucioni, ankesa të cilat konsistonin në: zvarritje e pajustifikuar e procesit gjyqësor (duke perfshire edhe vonesat e pajustifikuara ne zbardhjen e...

Intervistë e Zv Kryetarit të KLD, z. Elvis Çefa, datë 14.04.2014

Intervistë e Zëvendëskryetarit të KLD-së, z. Elvis Çefa dhënë për Televizionin “ABC News” Gazetari: Jemi në mes të dy mbledhjeve dhe një mbledhje që keni nesër në KLD që parashikoni masa disiplinore të gjyqtarëve? Çefa: Mbledhja në fakt i është dedikuar në mënyrë të veçantë vetëm procedimeve disiplinore për rëndësinë që ato kanë.

Njoftim - 11.04.2014

Njoftim - 11.04.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, nën drejtimin e Presidentit të Republikës, Z. Bujar Nishani, zhvilloi mbledhjen e radhës, sot në datë 11.04.2014, e cila nisi me diskutimet për zgjidhjen e situatës së organikës në lidhje me numrin e gjyqtarëve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lushnjë, duke mbajtur parasysh Dekretin e Presidentit të Republikës.

Deklaratë e KLD

Deklaratë e KLD

Këshilli i Lartë i Drejtësisë shpreh keqardhjen për prononcimin e sotëm në media të Ministrit të Drejtësisë, prononcim i cili shkon në një rrugë totalisht të kundërt me bashkëpunimin e frytshëm ndërinstitucional që duhet të kenë institucionet në vendin tonë, bashkëpunim i cili më së pari dhe më së fundmi është detyrim burimor i kushtetutës.

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr. 41, datë 11.04.2014

Këshilli i Lartë i Drejtësisë i mbledhur më datë 11.04.2014, mbështetur, në nenin 147 të Kushtetutës, në ligjin nr.8811, datë 17.05.2001, "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, në Ligjin Nr.9877, datë 18.02.2008, "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë",

Vendim Nr. 27, datë 24.02.2014

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Z. GRANIT QYPI, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS

Vendim Nr. 26, datë 24.02.2014

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Zj. VALBONA DURRAJ, GJYQTARE PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim Nr. 25, datë 24.02.2014

MBI DHËNIEN E AUTORIZIMIT PËR MËSIMDHËNIE Zj. DIAMELA GOXHA, GJYQTARE PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT

Vënde Vakante

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

Rishpallje Vende Vakant - 25.02.2014

NJOFTIM I KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË Këshilli i Lartë i Drejtësisë, me Vendimin nr. 13, datë 24.02.2014, njofton publikisht, si më poshtë vijon:

Plani i trajnimeve 2014

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë i Drejtësisë
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ kld.al
Tel: +355 4 228 0804
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLD

Webmail