Ankesa Online

Ankesa Online

 

Si të ankohem pranë KLD?

Si te ankohem prane kld?

Mesazh Sensibilizues

 

 

  

Programi i Transparencës

Struktura e KLD

Struktura Organizative e Administratës së Këshillit të Lartë të Drejtësisë  

Raportet e Monitorimit

Klikoni mbi link per te pare dokumentin!  

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Përshëndetja Presidentit të Republikës në Këshillin e Lartë të Drejtësisë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë ka një përgjegjësi, angazhim të drejtpërdrejtë në organizimin, në kontrollin e funksionimit të sistemit gjyqësor dhe atë të Shkallës së Parë dhe të Apelit, ku qytetarët tanë gjenden përditë për çështje të ndryshme në lidhje me drejtësinë. Si President i Republikës e kam shpallur dhe përcaktuar si prioritetin kryesor angazhimin dhe kontributin për reformat në fushën e drejtësisë. Si Kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë e shoh këtë...

Më shumë

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim - 27.05.2016

  Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 27.05.2016 mbledhjen plenare, e cila nisi me miratimin e vendimeve për kthimin në vendin e punës si gjyqtarë, të zj. Alma Kodraliu dhe z. Durim Kadiu, pas përfundimit të lejes së akorduar nga KLD për të shërbyer si ndihmëse ligjore pranë Gjykatës së Lartë. Në vijim të mbledhjes, Këshilli miratoi kërkesën për mësimdhënie të gjyqtarit të Gjykatës së Apelit Shkodër, z. Aleks Nikolli. Në përputhje me rendin e ditës, anëtarët e KLD-së, shqyrtuan kandidaturat, për plotësimin e 1 (një) vendi vakant, në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe plotësimin e 1 (një) vendi vakant, në...

Njoftim mbi takimin me Këshillin Gjyqësor të Kosovës 26.05.2016

  Në ambientet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, anëtarët z. Astrit Haxhialushi, zj. Eneida Civici, dhe z. Gerd Hoxha, shoqëruar nga drejtues të administratës pranë KLD-së, pritën në një takim miqësor një delegacion të nivelit të lartë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, kryesuar nga Kryesuesi i këtij Këshilli z. Nehat Idrizi, z. Fejzullah Hasani, kryetar i Gjykatës Supreme, anëtarja zj. Makifete Saliuka dhe z. Albert Avdiu, drejtor i Sekretariatit te Këshillit Gjyqësor. Delegacioni i Këshillit Gjyqësor të Kosovës po zhvillon një vizitë zyrtare në vendin tonë, në kuadër të shkëmbimit të eksperiencës ndërmjet institucioneve kryesore të drejtësisë së dy vendeve. Vizita...

Njoftim - 19.05.2016

Njoftim për shpalljen e listës së fituesve. Këshilli i Lartë i Drejtësisë, bazuar në ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil" dhe VKM nr. 243, datë 18.3.2015 "Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive", kreu IV, pika 14 dhe pika 22, shpall listën e fituesve, të konkurimit nëpërmjet konkursit të hapur, si më poshtë; 1. Çlirim Omuri, në pozicionin Specialist i Teknologjisë së Informacionit (IT), (kategoria ekzekutive), në Sektorin e Shërbimeve, në Drejtorinë e Administratës dhe Financës, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Këshilli i Lartë i Drejtësisë

DEKLARATË PËR SHTYP - 12.05.2016

DEKLARATË PËR SHTYP - 12.05.2016

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, dënon çdo formë presioni, që Kryetari i Bashkisë Tiranë, dhe një grup politikanësh, ushtruan dje, më datë 11 maj 2016, ndaj Gjykatës së Apelit Administrativ, lidhur me një çështje gjyqësore, e cila është ende në gjykim.

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr. 54, datë 25.04.2016

MBI CAKTIMIN E PËRBËRJES SË STRUKTURËS SË POSAÇME PËR RREGJISTRIMIN, ADMINISTRIMIN DHE PËRPUNIMIN E FORMULARIT TË VETËDEKLARIMIT PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË

Vendim Nr. 51, datë 25.04.2016

MBI DELEGIMIN E GJYQTARËVE

Vendim Nr. 50, datë 25.04.2016

PËR DELEGIMIN E GJYQTARIT SULEJMAN KURTI PËR TË KRYER PËRKOHËSISHT DETYRËN E KRYETARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN

Vendim Nr. 49 datë 25.04.2016

PËR PËRCAKTIMIN E VËNDEVE NË DISPOZICION TË MAGJISTRATËVE QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET NË VITIN AKADEMIK 2014-2015 SHPALLJEN E DISA VENDEVE VAKANT NË GJYKATA.

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Njoftim për vend vakant (Nje Inspektor pranë KLD)

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 41 datë 11.04.2016 vendosi të shpallë 1 (një) vend vakant, për inspektor në Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë;

Shpallje Vënde Vakant për Inspektorë pranë KLD dhe Gjyqtar

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimet nr. 12 dhe nr. 17, datë 15.01.2016 vendosi:

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se me vendimin nr. 113 datë 22.12.2015 vendosi:   - Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Vlorë

Shpallje e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se në mbledhjen e datës 22.12.2015 vendosi:- Shpalljen e vendit vakant për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE